anim04

در این تصویر فرض بر این است که خلبان بمنظور دور زدن پدال سمت چپ را فشار داده تا با کم شدن زاویه ملخ عقب نیروی خنثی کننده گشتاور کاهش یابد.