ادامه مطلب

در راستای آشنا نمودن علاقمندان به مبانی پرواز و آشناشدن با سیستم فرامین مکانیکی که پایه و اساس تمامی اینگونه وسائل اعم از فوق سبک و تجاری و نظامی میباشدمی پردازیم. ابتدا با سیستم فرامین هواپیما آشنا میشویم.

 Ver_ruddrتصویر فوق فرامین گردش بسمت راست و چپ با استفاده از پدال های چپ و راست را  نشان می دهد. اساساً سکان عقب هواپیما شامل دو بخش افقی و عمودی بوده که هر کدام نیز از دو قسمت تشکیل شده است.

۱- بخش عمودی شامل تیغه متحرک (Rudder) که به قسمت ثابتی بنام تثبیت کننده عمودی (Vertical Stabilizer) لولا شده و وظیفه آن هدایت هواپیما به سمت راست و یا چپ در سطح افق میباشد.

۲- بخش افقی شامل تیغه متحرک (Elevator) که به قسمت ثابتی بنام تثبیت کننده افقی (Horizental Stabilizer) لولا شده و وظیفه آن بالا و پائین بردن دماغه بمنظور صعود و یا نزول هواپیما میباشد.

airplane_1