موتور

از آنجائیکه هدف معرفی و آشنا شدن با وسائل پرنده دست ساز فوق سبک می باشد لذا موتور های نمایش داده شده نیز کاربردشان در اینگونه وسائل می باشد هرچند که مبتکران ایرانی از موتور هائی نظیر فولکس واگن، ژیان و پراید هم استفاده و جواب مثبت گرفته اند.