جایرو

جایرو چیست؟ جایرو وسیله ایست پروازی گه سیستم پروازی آن ترکیبی از سیستم هواپیما و هلی کوپتر است به همین دلیل به آن جایروپلن، جایروکوپتر ویا اتوجایرو هم گفته می شود. در مقایسه با هواپیما، فاقد بال و سکان افقی (Elevator) است و در قیاس با هیلی کوپتر، فاقد روتور عقب است ضمن اینکه روتور اصلی(Rotor Head) به موتور اتصال نداشته و نیروی محرکه آن توسط وزش هوا تاًمین می شود.
جایرو برای بلند شدن از زمین مانند هواپیما نیاز به یک باند خیلی کوتاه درحدود ۱۵ متر و یک موتور به همراه یک ملخ که مستقیماً به آن متصل است و در جلو و یا عقب آن نصب می شود دارد.این موتور نیروی پیش رانش را تولید می کند. در انتهای این وسیله سکان عمودی (Rudder) قرار دارد که توسط پدال به چپ و راست شده و باعث گردش جایرو بسمت مورد نظر می گردد.
اگر در حین پرواز موتور این وسیله از کار بیافتد سقوط نخواهد کرد و بواسطه روتور اصلی به آرامی به زمین می نشیند از اینرو به آن اتو جایرو نیز گفته می شود. این وسیله تمام حرکاتی که یک هلی کوپتر می تواند انجام دهد  غیر از هاور کردن و عقب رفتن را انجام می دهد.