اصطلاحات

ICAO PHONETICS WORD

اختصارات مکالمات رادیوئی و تلفنی در صنعت هوانودی ( الفبای ایکائو )

A=Alfa   B=Bravo   C=Charlie   D=Delta   E=Echo   F=Faxtrot   G=Gulf   H=Hotel   I=India   J=Juliette   K=Kilo   L=Lima   M=Mick   N=November   O=Oscar   P=Papa   Q=Quebec   R=Romeo   S=Sierra   T=Tango   U=Uniform   V=Victor   W=Whiskey   X=X-Ray   Y=Yankee   Z=Zulu


ملخ/ پروانه اصلی: Main Rotor Blade

پروانه عقب: Tail Rotor Blade

صفحات لغزنده: Swash Plate

کابین یا اتاقک خلبان: Cockpit

خلبان: Pilot

خلبانی که وسائل پرنده را آزمایش میکند: Test Pilot

بلند شدن: Takeoff

نشستن: Landing

ادامه خواهد داشت…..